W prasie, radiu czy telewizji często słyszymy o osobach poszkodowanych. Czy jednak wystarczająco rozumiemy ten termin?W myśl polskiego prawa karnego, określeniem tym nazywamy osobę, której naruszone zostało dobro prawne, takie jak życie, zdrowie, mienie lub godność. Może dotyczyć zarówno osoby fizycznej, prawnej bądź też instytucji państwowej i samorządowej, a także społecznej, nie mającej osobowości prawnej. Gdy poszkodowany to osoba, która nie osiągnęła jeszcze pełnoletności, wówczas wszystkie jego prawa są wykonywane przez rodzica albo opiekuna prawnego. Jeśli wskutek wypadku doszłoby do jego śmierci, wówczas wszelkie niezbędne czynności mogłyby być dopełniane przez osoby z najbliższego kręgu bądź też przez prokuratora, w przypadku ich braku. Poszkodowany oprócz obowiązków ma również swoje prawa. Jednym z nich jest możliwość swobodnego zapoznawania się z treścią akt w toku postępowania, może składać wnioski i zażalenia na orzeczenia organów prowadzących sprawę. Gdy dochodzi do rozprawy sądowej, wówczas może działać jako oskarżyciel posiłkowy, a nie jako strona w postępowaniu.